Úřední hodiny

(Po-Pá):8:30-12:00 13:00-15:00
Víkendy a státní svátky:zavřeno

tel.:  +420 776 047 050
 
Farní 19, Frýdek-Místek
 

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 

Zadáním e-mailu se přihlašujete k odběru novinek a k zasílání informací o chystaných dražbách na zadaný e-mail. Váše údaje budeme zpracovávat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.Průběh exekuční dražby nemovitostí - nejčastější dotazy


Vážení zájemci o účast v dražbě nemovitosti prováděné soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem LL.M, pro Vaši lepší orientaci a informovanost uvádíme průběh dražby nemovitostí a povinnosti zájemců a vydražitelů v jejím průběhu.

Obsah témat

1. Doba a místo konání dražby, dražební jistota a povinnosti zájemce před zahájením dražby
2. Průběh exekuční dražby
3. Příklep soudního exekutora na vydražené nemovitosti a převzetí nemovitosti
4. Doplacení nejvyššího podání vydražitelem
5. Závady zapsané v katastru nemovitostí
6. Vyklizení vydražené nemovitosti
7. Odhlášení trvalého pobytu
8. Exekuční vyklizení bytů a dalších nemovitostí

1) Doba a místo konání dražby, dražební jistota a povinnosti zájemce před zahájením dražby

Dražby nemovitostí provádní soudní exekutor výlučně elektronicky.

Elektronické dražby se konají na elektronickém portálu www.exdrazby.cz.

Datum, čas zahájení a předběžný čas ukončení dražby uvádí dražební vyhláška. Definitivní konec dražby se ovšem odvíjí od skutečnosti, zda byl proveden další příhoz, či nikoliv.

Před dražbou je třeba složit dražební jistotu. Tvoří část nejnižšího podání a její výši určuje dražební vyhláška (např. nejnižší podání činí 1.000.000,-Kč, dražební jistota činí 200.000,-Kč).

Zájemci skládají jistotu na účet soudního exekutora uvedený ve vyhlášce tak, aby nejpozději 24 hodin před okamžikem zahájení dražebního jednání byla na účtu soudního exekutora připsána. Obecně je soudním exekutorem využíván tento účet úschov dražebních jistin č.ú 2104403719/2700, vedeného u UniCreditBank a.s.
Pokud jistota na účet soudního exekutora není připsána, nemůže se zájemce dražby zúčastnit. Proto doporučujeme složit jistotu na účet soudního exekutora včas. Bankovní zárukou, směnkou nebo šekem dražební jistotu složit prozatím nelze.
Před zahájením elektronické dražby se zájemci registrují na dražebním portálu www.exdražby.cz a zároveň prokáží svou totožnost jedním z níže uvedených způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“;
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu info@kocinec.eu, a nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: 593q955, registrační formulář musí být úředně ověřen a konvertován
c) zasláním vyplněného registračního formuláře, který musí být úředně ověřen držitelem poštovní licence,
d) osobně v sídle soudního exekutora Frýdek-Místek, Farní 19, PSČ 738 01.
Osoby, které mají zájem účastnit se elektronické dražby jako dražitelé, se musí registrovat a prokázat svou totožnost výše uvedeným způsobem nejpozději 24 hod. před okamžikem zahájení dražebního jednání.
V případě zastoupení na základě plné moci předloží zástupce originál plné moci nebo její ověřenou kopii, důležité je úřední ověření podpisu zmocnitele.
Jak konverzi tak úřední ověření lze provést na kterémkoliv CHECK POINTU v ČR.

Doklad prokazani totoznosti fyzicka osoba
Doklad prokazani totoznosti pravnicka osoba

2) Průběh exekuční dražby

Po zahájení dražby je umožněno zájemci, který se registroval, prokázal svou totožnost výše uvedeným způsobem a zaplatil dražební jistotu přihlásit se na dražebním portále www.exdražby.cz do vybrané dražby.
Před zahájením samotné elektronické dražby soudní exekutor zveřejní usnesení o případném předkupním právu a usnesení o zahájení dražby.
Následně mohou přihlášení zájemci činit podání. Po provedení příhozu v dané dražbě je všem účastníkům zasílána sms.Nejnižší podání v dražbě určuje dražební vyhláška a na této částce se podání zahajují. Nejnižší podání činí dvě třetiny tržní ceny, na kterou byla nemovitost oceněna soudním znalcem ve fázi před dražbou.
Dražitelé poté činí příhozy k nejnižšímu podání v minimální výši, kterou určí soudní exekutor ( např. příhozy činí minimálně 10.000,-Kč).
Dražba se koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dále jen „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).
Dražiteli, který učinil nejvyšší podání, je udělen příklep. Příklep je udělen po uplynutí 24 hodinové lhůty k podání možných námitek.
Dražitelé, kterým nebyl udělen příklep, je vrácena dražební jistota na číslo bankovního účtu, který písemně sdělili při registraci. Dražební jistota je vrácena nejpozději do 2 pracovních dnů, a to ve výši, v jaké jí před dražbou složili.


3) Příklep soudního exekutora na vydražené nemovitosti a převzetí nemovitosti

Vydražiteli je neprodleně po uplynutí 24 hodinové lhůty k podání možných námitek proti udělení příklepu od skončení dražby vydáno usnesení o příklepu. Usnesení je vydáno vydražiteli buď osobně na exekutorském úřadě na ulici Farní 19 ve Frýdku – Místku, a to v úředních hodinách, nebo je mu zasláno poštou. Usnesení o příklepu je taktéž zveřejněno na dražebním portále v elektronické formě s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Zde je vydražiteli k dispozici ihned v elektronické formě pro případné elektronické podání popř. ke konverzi.
Usnesení o příklepu je nabývací titul k nemovitosti, na jehož základě na vydražitele přechází vlastnické právo. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po dražbě. Zároveň soudní exekutor doporučuje vydražiteli nemovitost ihned po dražbě pojistit.


4) Doplacení nejvyššího podání vydražitelem

Vlastnické právo k nemovitosti vydražitel nabývá, když usnesení o příklepu nabude právní moci a vydražitel doplatí nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se doručuje účastníkům řízení poštou, mají proti němu právo odvolání v 15 denní lhůtě. Pokud tedy povinný nebo oprávněný nepodá odvolání, nabývá příklep právní moci zhruba do 30 dnů po dražbě (nabytí právní moci závisí na rychlosti doručení). Od právní moci usneseni o příklepu běží vydražiteli maximálně dvouměsíční lhůta k doplacení nejvyššího podání. Lze doplatit i dříve. Lhůtu k doplacení nejvyššího podání určuje soudní exekutor. Právní moc usnesení o příklepu si mohou vydražitelé ověřit písemně, telefonicky nebo mailem v exekutorském úřadu. Samozřejmě platí, že čím dříve vydražitel nejvyšší podání doplatí, tím dříve na něj přejde vlastnické právo k nemovitosti. Po přechodu vlastnického práva zašle soudní exekutor na katastrální úřad žádost o zápis vlastnického práva vydražiteli. Zároveň zašle obyčejně poštou vydražiteli usnesení o příklepu s doložkou právní moci a potvrzení o doplacení nejvyššího podání.
V případě, že by si vydražitel potřeboval vzít na koupi nemovitosti hypoteční úvěr, může se s dotazy na obvyklý postup obrátit na Exekutorský úřad Frýdek - Místek. Úvěr si budoucí vydražitel může zařídit již před dražbou. Některé úvěrové ústavy poskytují úvěr i na nemovitost, na které již vázne zástavní právo předchozího majitele.

5) Závady zapsané v katastru nemovitostí

V katastru nemovitostí jsou u vydražené nemovitosti někdy zapsány exekuční příkazy jiných exekutorů, které měly pozdější pořadí než příkaz exekutora, u kterého proběhla dražba. Exekuční příkazy proti vydražiteli nepůsobí, vydražitel nemusí mít obavu, že by dluh povinného, jehož nemovitost v exekuční dražbě vydražil, na něj přešel. O zrušení exekučního příkazu a jeho výmaz z katastru nemovitostí musí vydražitel požádat dotyčného exekutora. K žádosti o výmaz exekučního příkazu se dokládá usnesení o příklepu, potvrzení o doplacení nejvyššího podání a případně i nový výpis z katastru nemovitostí. V případě, že dotyčný exekutor exekuční příkaz přes žádost vydražitele nezruší, může se vydražitel obrátit na Exekutorský úřad Frýdek - Místek.
V případě zástavního práva, váznoucího na nemovitosti platí toto pravidlo: Zástavní právo zaniká podle § 337h občanského soudního řádu právní mocí rozvrhového usnesení. Rozvrhové usnesení vydává soudní exekutor v řízení, ve kterém došlo k vydražení nemovitosti zatížené zástavním právem. Rozvrhové jednání nařídí exekutor po přechodu vlastnického práva na vydražitele, tj. po právní moci usnesení o příklepu a zaplacení nejvyššího podání. K ústnímu rozvrhovému jednání je předvolán i vydražitel, jehož účast na jednání však není nutná. Rozvrhového jednání se tedy vydražitel účastnit nemusí. Rychlost provedení rozvrhového jednání záleží na počtu přihlášených věřitelů. Po rozvrhovém jednání vydá soudní exekutor rozvrhové usnesení. V den nabytí právní moci rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva váznoucí na nemovitosti. Po právní moci rozvrhového usnesení soudní exekutor zajišťuje výmaz zástavních práv z katastru nemovitostí.
Dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají i věcná břemena a nájemní práva váznoucí na nemovitosti (s výjimkou těch, o nichž soudní exekutor rozhodl v usnesení o ceně, že prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou a těch, za která byla vydražiteli poskytnuta náhrada).

6) Vyklizení vydražené nemovitosti

Vydražitel se může ujmout nemovitosti den po dražbě. Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání přechází na vydražitele vlastnické právo a s nemovitostí může nakládat. Někdy dochází k situaci, často u rodinných domů nebo bytů, ve kterých povinný bydlel, že je povinný, příp. spolužijící osoby po vydražení dobrovolně neopustí a nevyklidí. Pokud se vydražitel s osobami, které po dražbě již bez právního důvodu, tudíž neoprávněně nemovitost obývají nedomluví, nezbývá, než podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Náhradní byt nebo ubytování se při tomto vyklizení vydražené nemovitosti neposkytuje. V případě potřeby se vydražitel může obrátit na Exekutorský úřad Frýdek - Místek.

7) Odhlášení trvalého pobytu

Povinný nebo jiné osoby mohou být ve vydražené nemovitosti přihlášeny k trvalému pobytu. Trvalý pobyt má význam toliko evidenční, přesto přihlášení ve vydražené nemovitosti může přinášet některé nepříjemné situace a proto soudní exekutor doporučuje vydražitelům podat návrh na odhlášení povinného nebo jiné osoby z trvalého pobytu k příslušnému obecnímu úřadu. V případě dotazů se vydražitel může obrátit emailem na Exekutorský úřad Frýdek - Místek.

8) Exekuční vyklizení bytů a dalších nemovitostí

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M. nabízí provedení vyklizení bytů i nebytových prostor podle ustanovení § 73 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád a § 340 až 344 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.
Vyklizení jsou prováděna na území celé ČR, tradičními partnery jsou města a obce, správci bytových fondů, společenství vlastníků jednotek i jednotliví soukromí vlastníci nemovitostí.


zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2023 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®
Facebook   Instagram